Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU ngày 17/02/2022 của Huyện ủy Tuy Phước về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.  Được sự đồng ý thống ...