Sunday, 29/05/2022 - 05:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Lộc

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC

TRƯỜNG THCS PHƯỚC LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/KH-THCS

Phước Lộc, ngày 22 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 872/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 27/4/2021 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 và tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Tuy Phước;

Căn cứ Công văn số 215/PGDĐT ngày 11/5/2021 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021, tuyển sinh vào lớp 6 và 10 năm học 2021-2022;

​Trường THCS Phước Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 – 2022.Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tuyển sinh vào lớp 6 nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường, địa phương và Ngànhnăm 2021 - 2022.

- Thực hiện theo đúng nội dung các văn bản hướng dẫn của Ngành và UBND huyện trong công tác tuyển sinh.

- Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên lớp.

- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh. 

- Đảm bảo học sinh ở địa phương, học sinh ở các nơi chuyển đến có điều kiện học tập ổn định.

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện theo thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học (căn cứa theo danh sách hoàn thành chường trình TH của 02 trường trên địa bàn).

2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của SởGD&ĐT quy định);

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản chính học bạ cấp Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì nhà trường làm việc với lãnh đạo trường tiểu học phối hợp đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể, tổng hợp báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng QLCLGD-GDTX).

b) Điều kiện dự tuyển

- Có đủ hồ sơ hợp lệ;

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11tuổi (sinh năm 2010).

Những trường hợp đặc biệt:

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ởcấp tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căncứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình Tiểu học;

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 6 ở tuổi cao hơn batuổi so với tuổi quy định.

3. Cách tổ chức tuyển sinh

- Mỗi trường THCS thành lập 01 Hội đồng tuyểnsinh, do Trưởng Phòng GD&ĐT Tuy Phước ra quyết địnhthành lập. 

- Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên (theo Quyết định số 296/QĐ-PGDĐT ngày 14/7/2021 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việcthành lập Hội đồng xét tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 -2022 tại Trường THCS Phước Lộc).

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học (Hồ sơ theo mục 2);

+ Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký củ các thành viên Hội đồng. Danh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng;

+ Kết quả tuyển sinh được Phòng GD&ĐT Tuy Phước kiểm tra, duyệt chính thức; 

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐTTuy Phước;

+ Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng;

+ Chỉ tiêu tuyển sinh không hạn chế, tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn tuyển sinh, đủ điều kiện dự tuyển đều được phép vào học lớp 6;

+ Nhà trường tuyển sinh vào lớp 6 theo chỉ tiêu củaPhòng GD&ĐT Tuy Phước giao (sau khi được UBND huyện phê duyệt).

Chú ý:

+ Trường THCS Phước Lộc chỉ tuyển vào lớp 6 số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học của 02 trường Tiểu học trên địa bàn xã Phước Lộc. 

+ Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở ngoài xã ngoài huyện muốn vào học lớp 6 tại trường phải làm các thủ tục chuyển trường sau khi đã tham gia xét tuyển vào một trường THCS và có hồ sơ hợp lệ.

4. Thời gian tuyển sinh 

- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại trường từ 26/7/2021 đến trước ngày 10/8/2021.

- Hội đồng tuyển sinh nhà trường hoàn thành công tác xét tuyển và lập danh sách trúng tuyển gửi về Phòng GD&ĐT Tuy Phước trước 12/8/2021.

- Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 THCS tại Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước vào 7h30 ngày 13/8/2021. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Tổ chức rà soát số học sinh trên hoàn thành chương trình cấp Tiểu học trên địa bàn, báo cáo UBND xã để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được Ngành phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường,các trường tiểu học trên địa bàn, trang web của trường và trên phương tiện thông tin của UBND xã Phước Lộc, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh 7ngày.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD&ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên và chữ đệm, ngày tháng năm sinh, nơi sinh... đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính sổ hộ khẩu, học bạ tiểu học, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học (nếu có). Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Mai Văn Em

Hiệu trưởng

Phụ trách chung .

2

Lê Văn Thế

Phó Hiệu trưởng

Phụ trách hướng dẫn, thiết lập và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh 6 theo đúng các văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021-2022.

3

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phụ trách văn thư

- Thư ký Hội đồng xét tuyển;

- Tham gia cùng nhóm tuyển sinh bàn số 2, hướng dẫn phụ huynh thực hiện P, C dịch và làm thủ tục hồ sơ.

4

Trương Văn Cường

Tổ trưởng

Phụ trách công tác CSVC, KT-TC kỳ tuyển sinh.

5

Nguyễn Ngọc Hùng

Tổ trưởng

Phát hành hồ sơ tại bàn số 1

(phòng học số 8, 9).

6

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Tổ trưởng

Phát hành hồ sơ tại bàn số 2

(phòng học số 10, 11).

7

Trần Đình Ái

Tổ trưởng

Nhận và kiểm tra hồ sơ tại bàn số 1

(phòng học số 8, 9).

8

Phan Chí Thạnh

Tổ trưởng

Nhận và kiểm tra hồ sơ tại điểm số 2 (phòng học số 10, 11).

9

Nguyễn Thị Kim Oanh

TPT Đội

Tham gia cùng nhóm tuyển sinh bàn số 1, hướng dẫn phụ huynh thực hiện P, C dịch và làm thủ tục hồ sơ.

10

Trần Thị Mỹ Hiền

Y tế

- Chuẩn bị các điều kiện về vật tư y tế P, C dịch Covid- 19;

- Phụ trách các vấn đề về sức khỏe, VSMT; Kiểm tra, hướng dẫn PH phòng, chống dịch Covid- 19.

11

Lê Thanh Tân Thảo

Bảo vệ

- Đảm bảo trật tự an ninh khu vựctuyển sinh.

- Hướng dẫn PH đến nơi làm hồ sơvà kiểm tra việc tuân thủ phòng, chống dịch Covid 19.

Lịch phát hành hồ sơ tuyển sinh đảm bảo giãn cách để phòng, chống dịch Covid -19.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của Trường THCS Phước Lộc./.

 

Nơi nhận:           

- Thành viên Hội đồng TS;

- Đăng trên Websiter nhà trường;

- Lưu: VT.                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký, đóng dấu)

​Mai Văn Em​

 

Tác giả: Chuon chuon
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 47
Tháng 05 : 372
Năm 2022 : 9.253